رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات دسته علوم اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی

مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی
مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان
مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبك زندگی نوجوانان

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای
مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی
مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست
مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان
مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

مبانی نظری و پیشینه حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی
مبانی نظری و پیشینه حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی

مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی
مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود
مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

توضيحات بيشتر

دانلود 22,000 تومان